Vizualizátor ČSÚ

Grafické zobrazení několika různých datových sad na mapových podkladech.

První část projektu má za cíl demonstrovat možnosti vizualizačního frameworku Google Fusion Tables na datových sadách ČSÚ. Na datech o obytné výstavbě a migračním saldu demonstrujeme základní zobrazení statických dat v čase s volitelnou granularitou. V případě vizualizace dojíždění za prací představujeme možnosti dynamického zobrazení trendů.

Druhá část projektu se zabývala alternativní vizualizací dynamických trendů, demonstrované na dojíždění do zaměstnání mezi okresy. Pro vizualizaci těchto dat byla použita technologie FlowField vycházející ze statistického zobrazení stochastického modelu.


Bytová výstavba

mapa zde

Zobrazení bytové výstavby v průběhu let 1997 - 2016 s možností automatického přechodu mezi jednotlivými roky. Sada je propojena s metadaty a s informací o migraci obyvatel v letech 2014, 2015, 2016. Zobrazená data byla normalizována vůči zastavěné ploše. Granularita podkladové mapy je na úrovni obcí.

Datasety:


Přesun obyvatel

mapa zde

Mapa zobrazující přesuny zaměstnanců mezi okresy (pro lepší zobrazení bylo použito okresní město jako zdroj a cíl přesunu) s podkladovou mapou zobrazující informaci o migraci. Podkladová mapa má granularitu na úrovni obcí, pro orientaci jsou vykreslené hranice okresů. Informační okno o podkladové mapě zpřístupňuje informace o migraci obyvatel v letech 2014, 2015 a 2016. Animované šipky reprezentují přesuny zaměstnanců, jejich rychlost a šířka čáry reprezentují intenzitu přesunu.

Datasety:


MapFlow

animace zde

Mapa trendů pohybu zaměstnanců.

Princip fungování:
Na mapě v jednu chvíli existuje 1000 částic, začínají na náhodné pozici. Částice uchovává informaci o svém směru a rychlosti. Částice v konkrétním okrese je urychlena směrem k jinému okresu s pravděpodobností určenou rozdělením dojíždějících z daného okresu. S každou iterací se všechny částice pohybují po mapě a jejich směr a rychlost je ovlivňována okresem, kterým prochází. Při pohybu za sebou částice zanechává částečně průhlednou stopu, překryvem těchto stop vzniká na mapě vzor. Výsledkem je mapa trendů pohybu zaměstnanců, hlavní výhodou je možnost zobrazit velké množství dat, které při vykreslování cest, šipek nebo spojnic nelze najednou zobrazit. Zobrazení je silně závislé na hyperparametrech typu: maximální rychlost částice, doba její existence a vliv okresů na její pohyb. Laděním těchto parametrů lze dosáhnout požadované kvality zobrazení, pro odhalení zajímavých trendů.

Datasety:


Seznam členů týmu: